Coaching za svesnu promenu

27.04.2023.

U današnjem svetu brzih i neočekivanih promena postavlja se pitanje, ali i izazov, ko će se lakše i brže prilagoditi ovim ludim vremenima. Pritom mislimo, ne samo na pojedince, već jednako tako i na organizacije. Da bismo postali prilagodljivi, potrebno je da osvestimo da status quo ne donosi napredak. Bez afirmativnog, pozitivnog stava prema životu i poslu, a to podrazumeva i odnos prema promenama, nećemo daleko dogurati. Tektonske promene u svetu ili one u našoj okolini utiču nam na život i posao. Vrlo često jedini način da preživimo sve što nam priroda i konkurencija serviraju je prilagođavanje novim kretanjima. To zahtieva promenu prema životu uopšte, poslovanju i preduzetništvu. Osveštavanje je nužno. Svesna promena postaje naša nužnost jer nam samo growth mindset donosi lični i poslovni uspeh.  

Svesna promena dolazi iznutra

Svesna promena je dubinska promena osobe i njenog načina shvatanja sveta i načina na koji se odnosi prema promenama, kolegama, prijateljima, porodici… 

Osnovno načelo svesne promene je promena načina razmišljanja koja dolazi "iznutra".  Da bismo zaista napravili dubinsku analizu sebe, moramo da zaronimo u sopstvene potencijale i izvučemo ih na svetlo dana. A, kako ćemo to postići? Dijalogom sa samim sobom. Promišljanje i sopstveno iskustvo, način na koji želimo da razmišljemo i delujemo u kontekstu svoje okoline, otvaraju nam vrata u svesnu promenu. 

Neuronauka o (ne)svesnosti

Da li se pitate zbog čega ne možete da ostvarite ono čemu težite u životu? Odgovor je u vašem umu. Naime, struktura uma određuje apsolutno svaki moment života. Mi možemo percipirati i činiti samo ono što se skriva u strukturi našega uma. 

Da li znate da sve što spoznajemo čulima jeste deo našeg svesnog uma i da na njega otpada samo 5%? Očigledno je da prevladava podsvest. Naime, 95 %  ponašanja i razmišljanja je reakcija podsvesti. A, podsvest ima presudnu i odlučujuću ulogu u svim situacijama u našem životu. Zapravo, ona je taj stvaralački, kreativni deo koji vezujemo za emotivnu stranu svog bića. Kako je odgovorna za samoodržanje, reprodukciju, preživljavanje te utiče na životne funkcije, odgovorna je i za to da li ćemo da započnemo svoju svesnu promenu

Brzi mozak je naš srednji mozak uključujući limbički sastav koji povezuje emocionalnost s našim iskustvima. Mi stalno doživljavamo, proživljavamo i osećamo bez svesne svesti. Prolazimo fazu stvaranja utiska o svetu nesvesno i emotivno. Zatim, naš spori mozak, ili njegove kognitivne izvršne funkcije, stvaraju priče iz naše podsvesti. Razrađujemo priču koju sami sebi pričamo i koristimo se njome kako bismo dali smisao stvarima i događajima. 

Jeste li ulovili sami sebe da ste ponekad bezrazložno pristrasni? To se upravo događa zbog ovoga što smo malopre napisali. Čovek je pristrasan jer je ljudski mozak tako podešen. 

Neuronauka ima odgovor za takvo ponašanje. Otkrila je fenomen neurona-ogledala.  

Kako donosimo odluke?

Deo mozga koji se aktivira kada posmatramo druge i njihova iskustva i deo koji daje smisao događajima, različite su regije koje ponekad nisu usklađene. Kada slušamo druge s iskrenom namerom da razumemo njihovo iskustvo, naš mozak je obuzet njihovom pričom. Skeniranje mozga govori nam da, kada stvarno slušamo nekoga, odnosno njegovu priču, tada su delovi mozga koji se aktiviraju, zapravo odraz onoga što se događa u mozgu sagovornika. Drugim rečima, pokušavajući da se poistovetimo sa sagovornikom, mi u tom trenutku na nesvesnom nivou na neki način „kopiramo“ hemiju njegovog mozga. 

Dvadeset godina istraživanja dovelo je do zanimljivih zaključaka u neuronauci. Jedan od njih je da ljudi nesvesno emotivno donose odluke. Na tom saznanju razvio se moderni marketing. Izmislio je storytelling koji izmamljuje emocije. Tako zaokuplja pažnju tj. um potrošača - (is)priča emotivnu priču i proda vam proizvod, odnosno uslugu. Kako bi ta prodaja bila uspešna, potrebno je da se prodavac poistoveti sa svojim potrošačem, odnosno da ogleda njegove emocije i potrebe. 

Problem izvire iz emocija

Kako se osećate dok razmišljate o problemu koji vas muči? Sigurni smo da vas ne preplavljuje prijatan osećaj. Emocije izazivaju problem. Nadovezujući se na to, zaključak je da problem postoji upravo zbog naše emotivne reakcije na problemsku situaciju. Nažalost, većina nas nije svesna tako velikog uticaja sopstvenih emocija na svoje ponašanje, delovanje i misli. Sve što u životu smatramo problemom ima izvor u skrivenoj nepoželjnoj emociji i energetskoj blokadi, u podsvesti.  

Da rezimiramo, bez podsvesnih emotivnih trauma ne bi bilo problema

Naša psiha progovara kroz emocije, a svakodnevica je refleksija unutrašnjeg sveta odnosno naše podsvesti. 

Coaching za svesnu promenu i rad na sebi

Stvaranje smisla uglavnom je čvrsto povezano s našim identitetom. Istina je da najčešće (pr)osuđujemo tuđe ponašanje ili stavove na osnovu čvrsto izgrađenog sopstvenog identiteta za koji smo korenski duboko vezani. Zato se događa sledeće - sudimo pre nego što se ogledamo. 

Upravo to NE ogledanje stvara napetost koju vaši zaposleni mogu osetiti kada su zabrinuti za svoje radno mesto ili ulogu u timu. To se reflektuje i kao napetost koju članovi tima osećaju kada se moraju prilagođavati. Lideri ponekad greše kada to tumače kao timsku koheziju, a zapravo je u stvarnosti reč o strepnji ili nesigurnosti zaposlenih unutar tima. 

Bez razumevanja onoga što se događa u nama, a pritom mislimo na emocije, verovanja, obrasce ponašanja i predrasude, zaglavljujemo se u situacijama u kojima se ne osećamo prijatno. Duboko u sebi znamo da to ne želimo, ali ne znamo sami sebi pomoći. Svako ima potencijal da živi i radi bolje i drugačije. Pitanje je koliko nas će to osvestiti i iskoristiti taj svoj potencijal. 

Coaching za svesnu promenu primenjuje metode, tehnike i procese koji podstiču na transformaciju podsvesnih sadržaja. Na taj način počinje da se menja postojeća struktura uma, čime je otvoren put za konkretne i konstruktivne promene. Um počinje percipirati realnost drugačije. Traži i pronalazi kompatibilne stvari s onime što očekuje od života. Nedostižno tako postaje dostižno i ostvarivo. Oslobođeni okova starih obrazaca ponašanja i shvatanja sveta, otvarate vrata pozitivnim promenama. 

Svesna promena traži aktivno slušanje

Ako zbog vezanosti za svoj identitet, ne slušamo aktivno sagovornika, ostajemo pristrasni i pod uticajem predrasuda. Temelj izgradnje inkluzivnosti je uvežbavanje aktivnog slušanja koje će nam omogućiti da se ogledamo u pričama drugih. 

Coaching svesne promene uči vas da pažljivo slušate, a vaše slušanje naučiće vas da se ogledate. Otkriće vam da smete iskočiti out of the box i da smete proširiti svoje vidike. To nikako ne znači da morate da se odreknete svog identiteta ili svojih vrednosti, već da se s uvažavanjem otvarate novom i drugačijem. 

Coaching koristi tzv. test aktivnog slušanja koji podrazumeva puštanje sagovornika da do kraja kaže što misli i da to obrazloži. Sledeći korak je prihvatanje odnosno ulaženje u ulogu sagovornika da bismo osetili kako je biti u njegovoj koži. Razvijamo empatiju jer smo i sami bili u sličnim situacijama: gurnuti u novo okruženje bez prethodne pripreme i potrebe da bilo šta promenimo u svom načinu razmišljanja i rada, našli smo se u neobranom grožđu pred sagovornicima s kojima je bilo gotovo nemoguće postići dogovor, vodili smo izuzetno teške razgovore... 

Slušanjem drugih, ali prvenstveno sopstvenih želja i potreba, prilagodićete svoje ponašanje i razmišljanje. Često su frustracije jake. U tom slučaju coaching podstiče da se ohrabrite i uhvatite u koštac s njima i isprobate neke nove pristupe, odgovore, uloge ili rešenja. Takvim radom na sebi doći ćete do svesnih izbora

Svesna promena znači donošenje svesnih izbora 

Drugi princip coachinga je podizanje nivoa samosvesti, što podrazumeva svest oko sopstvenih misli i ponašanja. Podstiče nas da se povezujemo s onim što zaista jesmo. Postajemo svesni izbora koji donosimo, što je naročito važno kod lidera i rukovodioca.  

Da li ste znali da je svesna promena prijemčiva odnosno „lepljiva“? Upravo to svojstvo svesne promene pomaže nam da generišemo promenu sadašnjeg načina razmišljanja, ali i stvara meta kogniciju koja nam omogućuje prilagodljiviju promenu u budućnosti. 

Neophodno je da sami sebi postanemo predmet proučavanja, promatranja, duboke analize ličnosti, kako bismo mogli spoznati čime smo nezadovoljni i šta želimo da promenimo. Kada imamo jasan uvid u svoje unutrašnje ja, kada smo duboko svesni sebe, nećemo lutati u lavirintu mnogobrojnih pokušaja i opcija. Nametnuće nam se jasan smer do svesne promene. 

Umesto da ponavljamo neuspele sopstvene obrasce ponašanja i delovanja, ili nesvesno kopiramo tuđe, samosvest nam omogućava da osvestimo svoje izbore i postupke. Tako ćemo početi razvijati sopstvenu mudrost koja će ispričati svoju priču o promeni i tome ko smo i šta želimo da postanemo. 

Šta dobro može da donese coaching za svesnu promenu?

Problem nastaje kada smo svesni da je promena nužna, a ne znamo šta da radimo. U kojem smeru krenuti, koji prvi korak preduzeti? 

Upišite coaching za svesnu promenu. Držaće vaš kompas dok sami ne shvatite šta preduzeti i kako krenuti u promenu.  

Neki od coaching trenera smatraju da sam coaching tek treba da dosegne svoj pravi transformacijski kapacitet. Živimo u vremenima koja vape za oslobađanjem ljudskog potencijala i povezanosti koji su nužne za suočavanje s velikim izazovima pred nama. 

Neočekivane klimatske promene, učestale prirodne kataklizme (potresi, poplave, požari), pandemija, neobuzdani mediji i društvene mreže na kojima je mnogo nasilja i vređanja, ratovi velikih razmera, pretnja nuklearnim ratom, korupcija koja je zahvatila sve pore društvenog sastava... Sve to utiče na naše mentalno zdravlje. Zato je svesna promena toliko neophodna. 

WHO je već upozorio na enormni porast problema s mentalnim zdravljem u svim delovima sveta, a naročito u razvijenim zemljama. Ovoj planeti je nužna svesna promena, a ona je jedino moguća ako ćemo se kao pojedinci svesno promeniti. Stoga, krajnje je vreme da krenemo. 

LQ coaching za svesnu promenu

Coaching vam neće dati zlatna pravila o razvoju svesne promene jer naprosto ne postoje. Promena se mora dogoditi u vama, vi je morate osvestiti. Samo promenom strukture svog uma napravićete svesnu promenu. No, coaching će vas podstaći da to uradite. Pokazaće vam kako usmerena komunikacija igra odlučujuću ulogu iznošenjem konkretnih priča i primera iz svakodnevnog života i poslovne prakse. 

 LQ coaching edukacije podstiču rešavanje problema s kojima se danas suočava rukovodeći kadar u svojim organizacijama unoseći promene

Menadžeri koji se nađu u nedoumici ili nemaju dovoljno hrabrosti da zagrizu zalogaj promena, koji je nužan da bi se firma transformisala, trebaju podršku iskusnih business coacheva. Coaching podstiče na toliko željenu promenu. Širi vaše vidike i potencijal i pomaže vam da se oblikujete u bolje osobe privatno i poslovno. 

Mark Powell o svesnoj promeni (H2) 

Prema Marku Powellu, iskusnom i priznatom coachu, coach bi trebalo da zadrži predanost zajedničkim ciljevima razvoja i učinka, što zna stvarati napetost i paradoks. Često ističe kako je on sam predan sopstvenom putovanju svesnosti. Koristi svaku priliku da uključi svesnu promenu u svoj coaching

"Verujem da je prava svrha coachinga usredsrediti se na produbljivanje ličnih opcija i sposobnosti. To je putovanje neprestanog građenja, postojanja i prilagođavanja." 

Zaista, trebali bismo čitav život nositi u sebi tu svest o promeni nabolje, kako na privatnom tako i na poslovnom planu. Jedino tako možemo rasti kao ljudi i kao profesionalci.  

Promena ne dolazi od danas do sutra, svest o njoj još manje. Potrežite pomoć iskusnog coacha koji priprema ljude da prihvate promene i spremno krenu u svoje preobraženje. On će vas podstaći da promena zaista postane vaša svesna promena. Postaćete lider kojeg će drugi rado da slede jer ste krenuli od sebe. Svojim primerom pokazaćete zaposlenima da je promena moguća. 

vrh stranice